۱۷
اردیبهشت

حضور شرکت شیدتاب در همایش ملی توسعه پایدار

حضور شرکت شیدتاب به عنوان مجری پروژه های تجدیدپذیر در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز مرکز آموزش عالی کاشمر فروردین 98