۰۱
مرداد

مصوبه پیشنهادی جهت افزایش ۳۰ درصدی نرخ های خرید برق تجدیدپذیر

مصوبه فوق از طرف ساتبا برای وزارت نیرو ارسال شده است و منتظر تنایید جناب آقای دکتر بختیار، معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو می باشد.