نیروگاه 50 کیلووات شهرستان خلیل آباد

نیروگاه برق خورشیدی 50 کیلووات متصل به شبکه

احداث= پاییز 98

مکان= شهرستان خلیل آباد

مساحت لازم=500 متر مربع

هزینه تاسیس=300میلیون تومان

امتیاز برق مورد نیاز=50کیووات

درآمد ماهانه

8میلیون و 600 در ماه اول که با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می کند.