نیروگاه 70 کیلووات شهرستان خلیل اباد

نیروگاه برق خورشیدی 70 کیلووات متصل به شبکه

احداث= بهار99

مکان= شهرستان خلیل آباد

مساحت لازم=500 متر مربع

هزینه تاسیس=370میلیون تومان

امتیاز برق مورد نیاز=50کیووات

درآمد ماهانه

8میلیون و 600 در ماه اول که با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا می کند.