نیروگاه متصل به شبکه

زمان اتصال: پاییز 1397
موقعیت:کاشمر
ظرفیت سامانه: 5 کیلووات
تجهیزات مورد استفاده
پنل خورشیدی تابان شیراز

اینورتر kaco آلمان

هزینه سرمایه گذاری:45میلیون تومان

میانگین درآمد در سال اول: 800هزارتومان