• تلفن:55245370-051
  • ایمیل: info@sheedtab.com
  • ساعات کاری: 08:00-18:00

کشاورزی

اجرای پروژه های سم پاشی ،جامد پاشی و طیف سنجی محصولات با پهباد.