۰۴
بهمن

بررسی تولید سالیانه برق خورشیدی برخی از شهر‌های ایران

میزان تابش در طول سال و میزان ظرفیت تولید برق خورشیدی، از بررسی و محاسبات از طریق نقشه‌های ماهواره‌های تهیه شده از یک شرکت معتبر اروپایی و همچنین مطابقت آن‌ها با داده‌های نقطه‌ای ۲۰ ساله اخذ شده از سازمان هواشناسی کشور گزارش شده است.
به گزارش برق نیوز، یکی از مهمترین عوامل برای احداث نیروگاه خورشیدی انتخاب مکان مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی است. بررسی شرایط آب و هوایی از جمله:
  • شدت تشعشع
  • ساعات آفتابی
  • دمای محیط
  • سرعت باد
با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، پس از بررسی و محاسبات از طریق نقشه‌های ماهواره‌های تهیه شده از یک شرکت معتبر اروپایی و همچنین مطابقت آن‌ها با داده‌های نقطه‌ای ۲۰ ساله اخذ شده از سازمان هواشناسی کشور نتایج زیر در مورد میزان تولید سالیانه برخی از شهر‌های ایران با بررسی تابش برای یک کیلووات بدست آمده است.

 

بررسی تولید سالیانه برخی از شهرهای ایران