۱۲
بهمن

حضور اساتید و شخصیت های مختلف در نمایشگاه هوا و فضا

حضور پروفسور داوود فدایی استاد دانشگاه صنعتی امیر  کبیر و استاد مدعو دانشگاه اشتاین بایس برلین آلمان و حضور جناب دکتر امی رئیس پژوهشگاه هوا و فضا وزارت علوم و.. در غرفه شرکت شید تاب در همایش فناوری هوا – فضا و تجاری سازی خراسان جنوبی

……………………………………..

The presence of Professor Davoud Fadaei, professor of Amir Kabir University of Technology and visiting professor at the Steinbay University of Berlin in Germany, and the presence of Dr. Amy, head of the Aerospace Research Institute of the Ministry of Science and Technology, at the Shidakht Co. Exhibition Center at the Aerospace and Commercialization Conference of South Khorasan