تلفن: 55245370-051

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات شهرستان بردسکن

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات شهرستان بردسکن