تلفن: 55245370-051

نیروگاه 10 کیلووات شهرستان بردسکن

نیروگاه 10 کیلووات شهرستان بردسکن