تلفن: 55245370-051

نیروگاه 40 کیلووات شهرستان کاشمر

نیروگاه 40 کیلووات شهرستان کاشمر