درآمد و هزینه احداث نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه

هزینه نیروگاه خورشیدی چقدر است

نمونه قبض درآمد نیروگاه

درامد نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات