با انرژی های تجدیدپذیر آینده زیباتری خواهیم داشت

هزینه احداث نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه

120 میلیون تومان

متوسط درآمد ماهانه....... 1,300,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 50 متر مربع
انشعاب برق مشترک.......... 15 آمپرتک فاز

230 میلیون تومان

متوسط درآمد ماهانه...... 2,600,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 100 متر مربع
انشعاب برق مشترک.......... 25 آمپرتک فاز

430 میلیون تومان

متوسط درآمد ماهانه...... 5,200,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 200 متر مربع
انشعاب برق مشترک........... 15 آمپر سه فاز

650 میلیون تومان

متوسط درآمد ماهانه....... 6,800,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 300 متر مربع
انشعاب برق مشترک.......... 25 آمپر سه فاز

1,2 میلیارد تومان

متوسط درآمد ماهانه...... 11,500,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 500 متر مربع
انشعاب برق مشترک 50 کیلووات دیماندی

2,3 میلیارد تومان

متوسط درآمد ماهانه...... 23,000,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............. 1000 متر مربع
انشعاب برق مشترک... 100 کیلووات دیماندی

4,5 میلیارد تومان

متوسط درآمد ماهانه..... 45,000,000 تومان
مساحت مورد نیاز ............ 2000 متر مربع
انشعاب برق مشترک.... 100کیلووات دیماندی

نکته مهم